Vedtekter

Knoll og Tott barnehage sine vedtekter

1. Navn og eier:

1.12.2023 Gjelder fra 1.1.2024

Barnehagens navn er KNOLL OG TOTT BARNEHAGE.

Eier er JØRN-THOMAS GAASEBY. Eieren vil drive barnehagen som et enkeltmannsforetak i underetasjen i Tolfshusveien 14 på Tomter.

2. Formål:

Barnehagen skal søke å sikre barna gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forbindelse med barnas hjem. Virksomheten skal drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter for barnehagevirksomhet.

Det vil legges stor vekt på barnas behov for varierte aktiviteter og sosialt samspill i et trygt og godt miljø.

Barnehagen drives i samsvar med:

a) Lov om barnehager og de av Kunnskapsdepartementet til enhver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer.

b) Rammeplan for barnehager.

c) Vedtak i Knoll og Tott barnehage.

d) Årsplan/virksomhetsplaner for barnehagen.

e) Internkontrollforskriften og barnehagens egne sikkerhets/internkontrollrutiner.

f) Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

g) Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr.

h) Egne sjekklister og dokumentasjon for internkontroll finnes i barnehagens HMS system og beredskapsplan.

3. Barnehagens organer:

3.1 Foreldreråd

For å sikre samarbeidet med barnets hjem, skal barnehagen ha et foreldreråd.

a) Foreldrerådet består av alle foreldrene/foresatte i barnehagen og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.

b) Foreldrerådet har beslutningsmyndighet til å vedta at foreldrebetalingen kan settes høyere enn maksimalsatsen, jf. § 4 forskrift om foreldrebetaling.

c) Barnehageeier skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet.

d) Ved avstemming i foreldrerådet gis én stemme for hvert barn, og vanlig flertallsvedtak gjelder.

e) Det velges to foreldrerepresentanter som representerer foreldrene i SU og er foreldrenes taleorgan.

f) Det holdes minimum et foreldremøte i året. Daglig leder er ansvarlig for innkalling.

3.2 Samarbeidsutvalg (SU)

For å sikre samarbeidet med barnets hjem, skal barnehagen ha et samarbeidsutvalg (SU). Barnehagens samarbeidsutvalg består av eieren, en representant for de ansatte og to foreldrerepresentanter.

a) SU skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ.

b) Foreldrene velger to og de ansatte velger en representant til SU.

c) Daglig leder er eiers representant i SU. Som eiers representant har daglig leder stemme-, møte-, tale- og forslagsrett i SU.

d) SU velges for ett år om gangen.

e) SU holder møter etter behov. SU leder (eier) sørger deretter for å innkalle til, og lede møtene i SU. Dagsorden skal følge møteinnkallingen.

f) Samarbeidsutvalget kan innkalles til ekstraordinært møte enten av SU leder eller dersom minst 50% av utvalgets medlemmer krever det.

g) Ved stemmelikhet på samarbeidsutvalgsmøtet avgjør SU leders stemme.

h) SU skal blant annet behandle årsplanen for den pedagogiske virksomheten, bli forelagt og har rett til å uttale seg i saker som er av viktighet for barnehagens innhold, virksomhet og forholdet til foreldrene. I tillegg kan utvalget ha ansvaret for å planlegge samt gjennomføre ulike sosiale arrangementer i barnehagen som juletrefest og sommeravslutning.

4. Tilbud

Knoll og Tott barnehage tilbyr følgende plasser:

 • 100 % alle dager.
 • 80% fri en dag i uka, fast.
 • 60% tre like dager i uka.
 • 50% tre dager en uke, to dager neste uke.

Ved ledig kapasitet i barnehagen kan foreldre/foresatte med barn som disponerer redusert plass kjøpe seg enkeltdager i barnehagen. Dette må avtales spesielt med daglig leder og betales inn på egen giro. Prisen pr. enkeltdag er 362,- kr. Beløpet inkluderer matpenger på 15,- kr.

5. Opptakskriterier

Barnehagen er åpen for barn i alderen 0 til 6 år.

Barnehageplass tildeles etter følgende opptakskriterier i prioritert rekkefølge:

 1. Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne, jf. barnehageloven § 13. For barn som trenger spesiell tilrettelegging, skal dette dokumenteres av helsepersonell.
 2. Eier eller ansattes barn. Må søkes før 01.02 gjeldende opptaks år.
 3. Barn med delt plass i barnehagen som ønsker hel plass.
 4. Søsken av barn i barnehagen.
 5. Sammensetningen av barnehagegruppa med tanke på alder og kjønn.
 6. Barn fra Tomter skolekrets.
 7. Barn utenfor skolekretsen og andre kommuner.

6. Klagerett

Søkere som har fått avslag på sitt 1. eller 2. valg av barnehageplass ved hovedopptaket har klagerett. Klagefristen er 3 uker etter at meldingen er mottatt eller søker burde ha skaffet seg kunnskap om avgjørelsen, jf. § 9 i Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage. Klagen må fremsettes skriftlig til kommunen og den skal begrunnes. Kommunen skal undersøke de forhold klagen grunngir og forelegge klagen for barnehageeier, jf. forskriftens §§ 7 og 8.

Den som får medhold i sin klage, vil få tilbud om neste ledige plass i barnehagen.

Ved supplerende opptak kan kun søkere med lovfestet rett til barnehageplass klage dersom de ikke tilbys plass, jf. forskriftens § 6.

7. Opptaksmyndighet

Opptaksmyndighet for KNOLL OG TOTT BARNEHAGE er eier eller den han be mynder.

8. Opptaksperiode

Barnet har plass fra startdato som er oppgitt i tilbudsbrev.

Barn som tas opp i barnehagen har fast plass frem til 31.07 det årete barnet begynner på skolen eller til plassen blir oppsagt. Barnehageåret i kommunen går fra 01.08 til 31.07.

Ved tildeling av plass signerer foreldre/foresatte på at de har godkjent barnehagens vedtekter.

9. Oppsigelse og oppsigelsesfrist

Oppsigelse av en barnehageplass må skje skriftlig med 2 måneders varsel.

Oppsigelsestiden blir regnet fra den 01. i påfølgende måned. Oppsigelsestiden er gjeldene om en takker ja til plass, men ønsker å stå videre på venteliste til 1. ønske.

Eier forbeholder seg retten til å kreve full betaling i oppsigelsesperioden.

Plassen kan imidlertid overtas av et annet barn i oppsigelsestiden dersom barnehagen har fylt opp alle sine plasser og det nye barnet som får tilbud om plass, ønsker å begynne før. Barnehageplass som sies opp fra og etter 01.04 må betales ut barnehageåret. Se barnehageårets lengde i punkt 6 i vedtektene. Det betyr at barnehageplass som benyttes etter 31.05 faktureres og må betales ut barnehageåret.

Oppsigelse fra barnehagens side skal skje skriftlig. Dersom foreldrebetalingen (se punkt 10) uteblir i 2 måneder, vil dette medføre oppsigelse av barnehageplassen.

10. Foreldrebetaling

Foreldrebetalingen er fastsatt ved Forskrift om foreldrebetaling i barnehager. For 2023 er foreldrebetalingen 3000,- kr for 100% plass.

Ekstra dag koster 362,- kr inkl. mat.

Det betales for mat i barnehagen, eier fastsetter satsen. Per dags dato er satsen 517,- kr. Det kan bli krevd annen sats for mat for barn med spesielle matbehov.

Ved forsinket henting av barn vil det påbeløpe et gebyr for hver påbegynt halvtime. Gebyret er på 500,- kr.

Barnehagen følger kommunens regler for søskenmoderasjon.

11. Åpningstid

Barnehagen vil være åpne hverdager fra kl. 07.00 – 17.00.

Barnehagen er feriestengt i ukene 28, 29, 30, i tillegg til i romjulen og tre dager i påsken.

Barnehagen har fem planleggingsdager i løpet av året. Barnehagen følger vanligvis skolens planleggingsdager.

12. Leke- og oppholdsareal pr. barn

Leke- og oppholdsareal pr. barn inne er satt til:

 • 5.33 m2 pr. barn under tre år.
 • 4 m2 for barn over tre år.

13. Vedtektsendringer

Disse vedtektene kan endres med én måneds varsel. Det er eier som kan gjøre endringer i vedtektene.