BARNEHAGENS VEDTEKTER

1.1.2021

1. Navn og eier:

Barnehagens navn er KNOLL OG TOTT BARNEHAGE.

Eier er JØRN-THOMAS GAASEBY. Eieren vil drive barnehagen som selvstendig næringsdrivende i underetasjen i Tolfshusveien 14 på Tomter.

2. Formål:

Barnehagen skal søke å sikre barna gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forbindelse med barnas hjem. Virksomheten skal drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter for barnehagevirksomhet.

Det vil legges stor vekt på barnas behov for varierte aktiviteter og sosialt samspill i et trygt og godt miljø.

3. Opptakskriterier:

Barnehagen er åpen for barn i alderen 0 til 6 år.

Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne. Jf. Barnehageloven. § 13

Eier eller ansattes barn. Må søkes før 1.2. gjeldende opptaksår.

Barn med delt plass i barnehagen som ønsker hel plass.

Søsken av barn i barnehagen.

Sammensetningen av barnehagegruppa med tanke på alder og kjønn.

Barn fra Tomter skolekrets.

Andre barn.

4. Opptaksmyndighet:

Opptaksmyndighet for KNOLL OG TOTT BARNEHAGE er eier eller den han be mynder.

5. Opptaksperiode:

Søknadsfristen er 1. mars for perioden august til juli. Barn som har plass trenger ikke å søke, men skal gi beskjed før 1. mars hvis de ikke skal benytte seg av plassen neste barnehageår.

6. Oppsigelsesfrist:

For barnehageplassen vil det være én måneds gjensidig oppsigelsesfrist før sluttdato regnet fra den 1. i hver måned. Oppsigelsen skal være skriftlig. Ved oppsigelse fra den 1.8. er oppsigelsen 2 måneder (altså den 1.6.). Ved manglende foreldrebetaling, på 2 måneder, vil føre til oppsigelse av plassen.

7. Åpningstid:

Barnehagen vil være åpen, hverdager fra kl. 07.00 – 17.00.

Barnehagen er feriestengt i ukene 28, 29, 30, tre dager i påsken og i romjulen.

Barnehagen har fem planleggingsdager i løpet av året. Barnehagen følger vanligvis skolens planleggingsdager.

8. Foreldrebetaling:

Foreldrebetalingen er fastsatt ved, Forskrift om foreldrebetaling i barnehager.

Det betales for mat i barnehagen, eier fastsetter satsen. 395,- kr p.d.d.

Det kan bli krevd annen sats for barn med spesielle matbehov.

Ved forsinket henting av barn vil det påbeløpe seg et gebyr for hver påbegynt halvtime, 400,00 kr.

Barnehagen følger kommunens regler for søskenmoderasjon.

Barn som trenger spesiell tilrettelegging skal dokumenteres av helsepersonell.

9. Samarbeidsutvalg/Foreldreråd:

Barnehagens samarbeidsutvalg består av eieren, styrer, en representant for de ansatte og to foreldrerepresentanter.

Samarbeidsutvalget kan innkalles til ekstraordinært møte enten av eieren eller hvis minst 50% av utvalgets medlemmer krever det.

Foreldrerådet består av alle foreldre med barn i barnehagen.

Foreldrerepresentantene velges for to år av gangen.

10. Leke- og oppholdsareal pr. barn.

Leke- og oppholdsareal pr. barn inne er satt til:

33 m2 pr. barn under tre år.

4 m2 for barn over tre år.

11. Vedtekter:

Disse vedtektene kan endres med én måneds varsel.