Årsplanen 2024 2025

Knoll og Tott barnehage er en liten barnehage som åpnet dørene i 1994. Barnehagen ligger i Tolfshusveien 14 ved siden av Brødholt gård på Tomter. Barnehagen er en selvstendig liten barnehage med plass til 14 heltidsplasser i alle aldre. Vi har et godt samarbeid med de andre barnehagene i kommunen. Knoll og Tott Barnehage er underlagt de samme regler som andre barnehager, dvs. bl.a. Lov om barnehager og rammeplan for barnehage. 

Barnehagen har en hovedmålsetting som lyder som følgende:

Alle barn skal ha et trygt og godt tilbud om lek og samvær i sammen med andre barn og voksne.

Personalet som jobber i Knoll og Tott er gode rollemodeller. Vi mener at voksene skal være tilstedeværende for hvert enkelt barn. Vi i personalet setter pris på hvert enkelt barn, vi ser dem å lytte til dem. Vi i personalet har evnen til å være til stedet hos barna med «hele oss», viser oppmerksomhet, raushet, er oppmuntrende og støttende. Det er det vi kaller å være tilstedeværende voksne.

Årsplanen.

En årsplan skal synliggjøre hvordan barnehagen omsetter barnehagelov i praksis, og arbeider målrettet for å sikre det pedagogiske arbeidet. Ifølge rammeplanen har planlegging av barnehagens innhold og pedagogiske arbeid flere funksjoner:

 • Personalet får grunnlag til å tenke og handle systematisk i det pedagogiske arbeidet.
 • Det gir kontinuitet og progresjon for enkeltbarn og barnegruppen.
 • Synliggjør barnehagens fortolkning og realisering av rammeplanen.
 • Gir utgangspunkt for refleksjon og utvikling av virksomheten.

Barnehagens årsplan er også et viktig dokument for eier og myndighetenes oppfølging og tilsyn med barnehagen.

Det skal være et utgangspunkt for foreldresamarbeidet og foreldrenes mulighet til å kunne påvirke innholdet i barnehagen. SU (barnehagens samarbeidsutvalg) er med på utarbeidelsen og godkjenningen av planen. Årsplanen viser hvordan vi i Knoll og Tott barnehage jobber, og hvilke kriterier vi jobber etter.

Årsplanen blir årlig vurdert og redigert slik at den til enhver tid passer utviklingen i samfunnet.

Innhold

Årsplanen. 1

Pedagogisk innhold og arbeidsmetoder 3

Styringsdokumenter 3

Rammeplan for barnehagen. 3

Fagområdene. 3

Barns rett til medvirkning. 3

Omsorg – lek – læring – danning. 4

Månedsplanen – Ukens gang – Dagsrytmen. 5

Ukens gang. 5

Dagsrytmen. 5

Grupper 5

Barnehagens digitale praksis. 5

Dokumentasjon, planlegging og vurdering av barnas hverdag. 6

Progresjon. 6

Overganger 6

Innkjøring. 6

Barnehage til skole. 7

Noen generelle regler for Knoll og Tott barnehage. 7

Samarbeidspartnere. 7

Foreldresamarbeid. 8

Foreldrerådet og samarbeidsutvalget. 8

Opplysningsplikt og Taushetsplikt. 8

Opplysningsplikt. 8

Taushetsplikt. 8

Årshjulet: 9

Pedagogisk innhold og arbeidsmetoder 

Barnehagens pedagogiske innhold og arbeidsmetoder er utarbeidet i forhold til lov om barnehager og rammeplan. 

Styringsdokumenter

 • Lov om barnehage (LOV-2005-06-17-64)
 • Rammeplanen, ny 1/8 2017.
 • Vedtekter.

Rammeplan for barnehagen

Rammeplanen er gitt av Kunnskapsdepartementet. Hensikten med rammeplanen er å forbedre og jevne kvaliteten i norske barnehager. 

Rammeplanen tar utgangspunkt i et helhetssyn på barn. Den sier at barns mentale utvikling skjer ikke av seg selv, men er hele tiden nært koblet til de erfaringene barnet gjør. 

Knoll og Tott ønsker derfor å gi barnet et mest mulig variert tilbud gjennom hele året, samtidig som at barna får stor muligheten til å fordype seg i egen aktivitet.  

Fagområdene

Rammeplanen har fagområder som gjør arbeidet vårt lettere. Vi har 7 områder som vi skal jobbe med i det daglige og igjennom hele året

 • Kommunikasjon, språk og tekst. – Daglig kommunikasjon med gode relasjoner.
 • Kropp, bevegelse, mat og helse. – Vi setter søkelys på sunne barn og sunn god mat.
 • Kunst, kultur og kreativitet. – Vi vektlegger fantasi og skaperglede.
 • Natur, miljø og teknologi. – Vi utforsker og søker kunnskap om naturens mangfold.
 • Antall, rom og form. – Telling, mønster, mengde
 • Etikk, religion og filosofi. – Her er tradisjoner og kultur nøkkelbegreper.
 • Nærmiljø og samfunn. – Hvor er vi og hvem er vi.

Barns rett til medvirkning.

Tanken om at barn skal få være med på å bestemme sin hverdag er ikke ny for oss i barnehagen. En tanke som har vært i barnehagen er at barn må få være barn så lenge de er barn. Og da må vi tenke som barn, og la barna være med på å bestemme sin hverdag.

Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet står det i Rammeplanen. Og det er det vi skal prøve på, å lytte etter hva de ønsker og har lyst til å gjøre.

Ett helt barn er et barn med en egen vilje. Er det mulig? Ja, sier vi.

Hvordan skal vi få det til?  

 1. La barna være med på å styre hverdagen.
 2. La barna få muligheten til å utfordre seg.
 3. Hjelpe barnet med å gjøre de rette valgene.

Omsorg – lek – læring – danning.

I barnehagelovens formålsparagraf § 1 står det:

«Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling»

I Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver utdypes det.

«(…) Menneskelig likeverd, åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse og solidaritet er sentrale samfunnsverdier som skal legges til grunn for omsorg, danning, lek og læring i barnehagen.»

Med omsorg mener vi:

Hos oss starter omsorgen når barnet er under innkjøring, hvor vi skaper trygghet både for barnet og foreldrene. Vi tilrettelegger og er til stede for barna i hverdagen for å gi omsorg og trygghet.

 1. Vi bygger barnas selvtillit og selvbilde, være gode rolle- og omsorgs-personer.
 2. Ta vare på barnet.
 3. Lytte til barnet og veilede det.
 4. Tilstedeværende voksne.

Med lek mener vi:

Leken er viktig i barnas hverdag. Det er der de får testet sin nye lærdom, lærer sosialisering, sosiale spilleregler og igjennom rolleleken prøve og feile. Leken kan være fri eller organisert fra personalet.

 1. Vi ser barnas interesser og legger til rette for gode lekemiljøer.
 2. Vi ser viktigheten av små grupper. Der vi kan skjerme og bevare den gode leken.
 3. Vi støtter og veileder barnet i lek de utfordrer seg i, da vi ser nytten av lek for barnets utvikling.
 4. De voksne er aktive medaktører i barnas lek på barnas premisser for å kunne observere, veilede og igangsette.

Med læring mener vi:

Læring skjer igjennom leken, men også igjennom organisert gruppearbeid. Når vi er på tur og i hverdagssituasjoner. Personalet setter av tid til både organisert læring, læring igjennom lek og veiledning.

 1. Vi legger stor vekt på trygghet og gode relasjoner med barn.
 2. Tilstedeværende voksen som undrer seg i sammen med barna
 3. Vi skaper arenaer hvor vi kan legge til rette for utvikling og lek.

Med danning mener vi:

Respekt for seg selv og andre.

 1. Vi har med oss barnas behov og interesser når vi planlegger.
 2. Vi undrer oss i sammen med barna.
 3. Vi passer på at alle blir sett og hørt.

Månedsplanen – Ukens gang – Dagsrytmen

I forkant av neste måned vil dere foresatte få en e-post. I denne finner dere:

 • Månedsplanen
  • En plan som forteller hva som skjer den kommende måneden. Denne sendes på e-post til alle foresatte og blir hengt opp i nærheten av barnehagens utgangsdør.
  • Denne planen inneholder: fridager, bursdager, personalets vakter, turer, aktiviteter m.m. Det er et felt med påminnelser til foreldre og en liten rubrikk som forteller litt om hva som skjer neste måned. En månedsplan er ett levende dokument og er i stadig utvikling for å dekke alt som skjer.
  • Det er vår viktigste arena for kommunikasjon til dere foresatte.

Ukens gang.

 • Mandager er vi på tur.
  • Tirsdager har vi grupper.
  • Onsdager er vi på tur.
  • Torsdager er grupper.
  • Fredager er grupper.

Dagsrytmen

 • Barnehagen åpner 07.00
  • Frokost serveres 07.45 – 08.15
  • Voksenstyrte aktivitet 09.30 – 11.00
  • Kjernetid: 09.30 – 14.30
  • Lunsj 11.00 – 11.30
  • Sove tid, utelek og grupper fra 11.30
  • Ettermiddagsmat– grøt ol. +frukt ca. 14.30
  • Barnehagen stenger 17.00

Grupper

Barnehagen har barn fra 0 – 6 år og for at alle aldersgrupper skal bli sett og hørt har vi i mange år operert med grupper. Vi deler ofte i 2 eller flere grupper. Vi deler etter alder, interesse eller prosjekt.

Barnehagens digitale praksis.

Barnehagens digitale praksis skal bidra til barnas lek, kreativitet og læring. Ved bruk av digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet skal dette støtte opp om barns læreprosesser og bidra til å oppfylle rammeplanens føringer for et rikt og allsidig læringsmiljø for alle barn. Ved bruk av digitale verktøy skal personalet være aktive sammen med barna. Samtidig skal digitale verktøy brukes med omhu og ikke dominere som arbeidsmåte. Barnehagen skal utøve digital dømmekraft og bidra til at barna utvikler en begynnende etisk forståelse knyttet til digitale medier. (Rammeplanen s. 44, 45)

Med dette mener vi:

 • At barna skal få lov til å utforske, leke, lære og skape noe gjennom digitale uttrykksformer.
 • De voksne skal utøve digital dømmekraft, at opphavsrett og kildekritikk blir ivaretatt, barns personvern trygges, og at de er utforskende, kreative og kritiske i sammen med barna.

 

Dokumentasjon, planlegging og vurdering av barnas hverdag

Barnehagen skal jevnlig vurdere det pedagogiske arbeidet. Det betyr at det pedagogiske arbeidet skal beskrives, analyseres og fortolkes ut fra barnehagens planer, barnehageloven og rammeplanen. Hovedformålet med vurderingsarbeidet er å sikre at alle barn får et tilbud i tråd med barnehageloven og rammeplanen. (Rammeplanen s 38)

Hvordan gjør vi dette.

 • Dokumenter gjennom månedsplaner, evalueringer.
 • Utarbeide og evaluere årsplan.
 • Samtaler med foreldre.
 • Individuelle planer.

Progresjon.

Progresjon i barnehagen innebærer at alle barna skal utvikle seg, lære og oppleve fremgang. Alle barna skal kunne oppleve progresjon i barnehagens innhold, og barnehagen skal legge til rette for at barn i alle aldersgrupper får varierte leke-, aktivitets- og læringsmuligheter. Personalet skal utvide og bygge videre på barnas interesser og gi barna varierte erfaringer og opplevelser. Barnehagen skal legge til rette for progresjon gjennom valg av pedagogisk innhold, arbeidsmåter, leker, materialer og utforming av fysisk miljø. Barn skal få utfordringer tilpasset sine erfaringer, interesser, kunnskaper og ferdigheter.

Hvordan skal vi få det til?

 • Legge til rette for at barn får leke aktiviteter og opplevelser som er tilpasset barnet, for å stimulere barnets vekst, interesser, mestring og undring.
 • Ha søkelys på utprøving, utforskning og mestring i sammen med en undrene voksen.
 • At barnet får en naturlig utvikling gjennom bevisst bruk av, materialer, bøker og leker.
 • At hvert enkelt barn får sin utvikling dokumentert gjennom foreldresamtaler, daglig dialog og samarbeid med foresatte.

Overganger

Innkjøring

Rammeplanen (R17) står det at barnehagen i samarbeid med foreldrene skal legge til rette for at barnet skal få en trygg og god start på barnehage tiden. Barnehagen skal tilpasse rutiner og organisere tid og rom slik at barnet får tid til å bli kjent, etablere relasjoner og knytte seg til personalet og til andre barn.

 Hvordan gjør vi dette?

 • Samtaler med foreldre undre oppstart.
 • Innhenting av nyttig informasjon.

Barnehage til skole

Barnehagen samarbeider med de andre barnehagene på Tomter om en del arrangementer bl.a. en femåringsklubb. På denne måten vet barna litt om hverandre og har mulighet til å bli kjent før de begynner på skolen.  

Hvordan gjør vi dette?

 • Overføringsmøte med skolen. Når sommeren nærmer seg, blir alle barnehagene, ved behov, innkalt til overføringsmøte med skolen. Her går man igjennom det som styrer / ped. leder og foreldrene er blitt enige om- om hva slags informasjon som skal gis. Foreldrene har mulighet til å være med.

Noen generelle regler for Knoll og Tott barnehage.

 • Epletrærene

Epletrærene er ikke barnehagen sine trær. De epler som har falt på bakken på barnehagen sin side er det fult mulig å plukke og nyte.

 • Muren utenfor barnehagen er en stabblemur. Den kan rase. Barn og voksne skal da ikke bruke muren som gangvei eller lignende.
 • Parkering

Barnehagen har flere steder det kan parkeres biler. Det er ikke lov til å parkere foran garasjen til naboen. Pass på å ikke ødelegge plenen. Bruk plassen som en vendeplass ikke rundkjøring.

 • Porten skal til enhver tid ALLTID være lukket.

Samarbeidspartnere

Barnehage samarbeider med:

 • Indre Østfold kommune: Tilsyn, råd og veiledning.
 • Helsestasjonen
 • Andre barnehager på Tomter

5 åringsturer – skolegruppe

 • PPT (Pedagogisk-psykologisk tjeneste)

PPT kan hjelpe barn som har behov for særskilt tilrettelegging.

Hensikten er at alle barn skal få et inkluderende, likeverdig og tilpasset pedagogisk tilbud. PPT hjelpe også barnehager som trenger det med å legge til rette for barn og med særskilt behov. Med særskilt behov betyr det f.eks. barn med lærevansker.

 • Barnevernet
 • Skolen
 • Bedriftshelsetjenesten. Driftes av PBL.

Foreldresamarbeid

I barnehageloven § 1 står det bl.a. følgende: «Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling»

For å få til dette:

 • Bringe og hente situasjonen.
 • Foreldresamtaler.
 • Veiledningssamtaler.

Foreldrerådet og samarbeidsutvalget.

Alle barnehager er lovpålagte til å ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg (SU) for å sikre samarbeidet mellom hjem og barnehage. Alle foreldrene i barnehagen sitter i foreldrerådet. Det velges to foreldrerepresentanter som skal være med i SU. Disse to velges av foreldrerådet. Foreldrerådet skal fremme foreldrenes felles interesser og bidra til at samarbeidet mellom barnehage og foreldregruppa skaper et godt barnehagemiljø. Barnehageeier skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og SU

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og et samordnet organ. SU er med på utarbeidelsen og fastsettelse av årsplanen. SU er også foreldrenes talsperson ved aktuelle temaer som evt. skal drøftes.

Sammensetningen av SU er fortiden to foreldrerepresentanter, en ansatt og styrer. Dette fordi det skal være likt fordelt mellom partene.

Medlemmer av SU har taushetsplikt.

Opplysningsplikt og Taushetsplikt.

Opplysningsplikt.

§ 22og §23.Opplysningsplikt til sosialtjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten Barnehagepersonalet skal gi sosialtjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten bistand i klientsaker. De skal i sitt arbeid være oppmerksom på forhold som bør føre til tiltak fra kommunens side, og skal av eget tiltak gi sosialtjenesten eller den kommunale helse- og omsorgstjenesten opplysninger om slike forhold. Av eget tiltak kan opplysninger bare gis etter samtykke fra klienten, eller så langt opplysningene ellers kan gis uten hinder av taushetsplikt. Opplysninger skal normalt gis av styrer.

(LOV-2005-06-17-64)

Taushetsplikt.

Alle ansatte har taushetsplikt om forhold som er av privat karakter om barn, hjem, ansatte eller forhold som gjelder driften.

Taushetsplikten omfatter både en plikt til å tie om opplysninger og en plikt til å hindre at andre få kjennskap til opplysningene.

Årsplanen er fastsatt av SU den: 05.06.2024.

Årshjulet:

Juli

 • 29. Barnehagen åpner.

August:

 • Innkjøring.
 • 15. og 16. Planleggingsdager.

September:

 • 5. SU møte.
 • 11. Foreldremøte.

November:

 • 11. Farsdag.
 • 15. Planleggingsdag.

Desember:

 • 12. Juletrefest.
 • 19. Dags avslutning på Trollstedet 13.00 til 17.00
 • 23. Siste dag før jul.

Januar:

 • 2. Planleggingsdag.
 • 3. Barnehagen åpner.

Februar:

 • 3. til 7. Samisk uke.
 • 14. Morsdag.
 • 21. Karneval.

April

 • 10. Tur til Oraug kylling oppdrett.
 • 11. Siste dag før påske.
 • 22. Første dag etter påske.

Mai:

 • 5. SU møte kl 18.00.
 • 19. Foreldremøte kl 18.00

Juni:

 • Sommerfest. Dato kommer senere.

Juli:

 • 4. Siste dag før sommerferien.